• Emailsmok@smok.vc
 • Locationul. Lektykarska 27/2 Warsaw, Poland

Facebook – polityka prywatności

Polityka prywatności profilu SMOK Ventures

Administratorem Twoich danych osobowych jako użytkownika portalu Facebook jest Facebook Ireland Ltd. (dalej jako: „Facebook Ireland”; adres kontaktowy: 4 Grand Canal Square,, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), który przetwarza je w oparciu o ustanowiony przez siebie Regulamin i Politykę prywatności. Wszelkie pytania i roszczenia wynikające z tego tytułu, powinieneś kierować do Facebook Ireland.

Jeżeli w ramach portalu Facebook korzystasz z profilu „SMOK Ventures”  (dalej jako „Profil”), administratorem Twoich danych osobowych jest SMOK Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Lektykarska 27/2, 01-687 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000796671(dalej jako: „SMOK Ventures” lub „my”). SMOK Ventures przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z Profilu  – w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z portalu Facebook Twoje dane osobowe przetwarza Facebook Ireland. 

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez SMOK Ventures możesz kontaktować się drogą mailową (adres: smok@smok.vc) lub poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem portalu Facebook.

SMOK Ventures dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe wszystkich użytkowników Profilu przetwarzane były zgodnie prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Dane osobowe przetwarzane przez SMOK Ventures

SMOK Ventures przetwarza nazwę Twojego profilu oraz inne dane, które umieściłeś na swoim profilu na Facebooku jako „publiczne”, czyli widoczne dla wszystkich użytkowników tego portalu (mogą być to np. imię i nazwisko, wizerunek, wiek, miejsce zamieszkania). Zakres danych osobowych przetwarzanych przez SMOK Ventures możesz w każdej chwili zmienić poprzez odpowiednią zmianę ustawień prywatności Twojego profilu.

Nie jesteś zobowiązany do podawania SMOK Ventures swoich danych osobowych, jednak – z uwagi na sposób działania portalu Facebook i profili na nim funkcjonujących – możliwość korzystania z Profilu wiąże się z przetwarzaniem informacji uwidocznionych publicznie w profilu użytkowników.

Cele przetwarzania danych osobowych

SMOK Ventures przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem Profilu, w szczególności w celu:

 • informowania Cię o naszej działalności oraz organizowanych przez nas przedsięwzięciach;
 • prowadzenia komunikacji i wchodzenia z Tobą w interakcje za pomocą funkcjonalności oferowanych przez portal Facebook (np. udzielania odpowiedzi na pytania przesłane na Profil, dodawanie reakcji na opublikowane przez Ciebie komentarze, komentowanie udostępnionych przez Ciebie treści);
 • promowania marki, produktów i usług SMOK Ventures.

Ponadto, SMOK Ventures może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych i dowodowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez SMOK Ventures

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez SMOK Ventures jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku danych przetwarzanych:

 • w celach związanych z prowadzeniem Profilu – interesem SMOK Ventures jest informowanie o prowadzonej działalności, udzielanie odpowiedzi na pochodzące od Ciebie wiadomości, komentarze i reakcje oraz promowanie własnej marki, produktów i usług;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – interesem SMOK Ventures jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, wynikającymi np. z naruszenia dóbr osobistych przez użytkowników Profilu;

Okres przetwarzania danych osobowych

SMOK Ventures będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu:

 • skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SMOK Ventures;
 • przedawnienia roszczeń – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Profilowanie

SMOK Ventures nie będzie przetwarzać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będzie poddawać tych danych profilowaniu. 

Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, którym SMOK Ventures powierzy zarządzanie Profilem, po zawarciu z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. agencje PR). Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

SMOK Ventures nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Uprawnienia

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SMOK Ventures, przysługują Ci poniższe uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę administracyjną;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których poinformowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile SMOK Ventures nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na SMOK Ventures obowiązku prawnego;
 4. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub SMOK Ventures nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 5. SMOK Ventures przetwarza Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych swoich produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 6. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Polityka obowiązuje od 15-01-2020  roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione na Profilu.