• Emailsmok@smok.vc
 • Locationul. Lektykarska 27/2 Warsaw, Poland

Zmiany do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi regulujących działalność zarządzających ASI oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych

Działając w imieniu Smok Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A., („ASI”), którą zarządza Smok Ventures sp. z o.o. („ZASI”), uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: ,,ustawa zmieniająca”). 

Ustawa ta wprowadziła szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „ustawa o funduszach”) regulujących działalność zarządzających ASI oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych. 

W związku z powyższym, informujemy o kluczowych przepisach dotyczących funkcjonowania zarządzających ASI oraz ASI, znowelizowanych ustawą zmieniającą.

 1. POZOSTANIE INWESTORAMI ASI (art. 56 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej)

„1. Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m ustawy zmienianej w art. 14, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej.

2. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w szczególności uczestniczyć w:

1) podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

2) obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,

3) zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej

– jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14 oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Innymi słowy, zgodnie z powyższym przepisem, osoby fizyczne, które posiadały w dniu wejścia w życie tej ustawy prawa uczestnictwa ASI, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadali klienci profesjonalni i które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy o funduszach (dotyczącego wartości wkładu do ASI w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro), pozostają Inwestorami ASI.

Ponadto, osoby fizyczne, o których mowa powyżej nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, w szczególności uczestniczyć w: 

 • obejmowaniu akcji nowej emisji, 
 • sprzedaży akcji własnych, 
 • podwyższeniu wartości nominalnej akcji, 

jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy o funduszach (tj. niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro) oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej, zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy o funduszach.

 1. ZAKAZ ZAWIERANIA UMOWY POŻYCZKI LUB INNEJ UMOWY O PODOBNYM CHARAKTERZE (art. 8 a ust. 4 ustawy o funduszach)

„Alternatywna spółka inwestycyjna nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3.”

Powyższe oznacza, że ASI nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna.

Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1-3 ustawy o funduszach, na podstawie którego  istnieje możliwość traktowania osób fizycznych jako klientów profesjonalnych, które wymaga obecnie:

 • złożenia przez osobę fizyczną wniosku o traktowanie jej jako klienta profesjonalnego, 
 • dokonania przez zarządzającego ASI oceny jej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych 
 • dokonania przez zarządzającego ASI właściwej oceny ryzyka związanego z tymi decyzjami, 
 • wniesienia przez osobę fizyczną wkładu do ASI, którego wartość będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.
 1. ZMIANY W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI TRAKTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH JAKO KLIENTÓW PROFESJONALNYCH (art. 70k ustawy o funduszach)

„1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

2. Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1m rozporządzenia 2015/760.

3. Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.

4. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

5. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.

6. Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m.”

Innymi słowy, jak wyżej wskazano, uznanie osoby fizycznej za klienta profesjonalnego wymaga obecnie złożenia przez osobę fizyczną wniosku o traktowanie jej jako klienta profesjonalnego, dokonania przez zarządzającego ASI oceny jej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także wniesienia  przez osobę fizyczną wkładu do ASI, którego wartość będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro (art. 70k ust. 1 i 3 ustawy o funduszach).

Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa powyżej, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów o rachunkowości (art. 70k ust. 4 ustawy o funduszach).

Na ZASI nałożone zostały obowiązki dotyczące weryfikacji transakcji dotyczących zbywania praw uczestnictwa ASI. Stosownie do dodanego art. 70k ust. 6 ustawy o funduszach, czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na przedmiot inny niż inwestor tej ASI oraz ZASI zarządzający tą ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez ZASI zarządzającego tą ASI. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 3 i 4 ustawy o funduszach. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez ZASI jest nieważna.

Przepisów art. 70k ust. 3-6 ustawy o funduszach nie stosuje się w przypadku, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt. 13a lit. a-m ustawy o funduszach (art. 70k ust. 7 ustawy o funduszach).